Machinery Services

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ വെളിയംകോട്‌ സ്കൂൾ പടിയിൽ 1999 - ൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു കാർഷിക സംരംഭമാണ് 'നെല്ലിക്കൽ നഴ്സറി'.പത്തൊൻപത് വർഷമായി 'നെല്ലിക്കൽ നഴ്സറി' എന്ന സ്ഥാപനവും അതിനോടാനുബന്ധിച്ച് കാർഷിക നടിൽ വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനവും വിപണനവും വിതരണവും, ഫല വൃക്ഷങ്ങളുടെ തോട്ടം (ഫ്രൂട്ട്സ് ഗാർഡൻ) നിർമ്മാണവും, പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കൽ, ലാൻറ് സ്കേപ്പിങ്ങ്, പുൽ തകിടി നിർമ്മാണം, മരങ്ങളിലെ പുനർ യൗവന പ്രക്രിയ (Rejuvenation therapy in trees) , ചിത്രശലഭ ഉദ്യാനം(Butterflie gardaning)മരം പറിച്ചു നടൽ (Tree transplantation) , ബോൺസായ് നിർമ്മാണം, ബോൺസായ് പരിശിലനം, സസ്യങ്ങളിലെ കാ യിക പ്രവർദ്ധന മുറകളുടെ പരിശീലനം, പ്രൂണിങ്ങ്, വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ, കൊക്കെഡാമ ഗാർഡൻ,, ഔഷധ തോട്ട നിർമ്മാണം, ജന്മ നക്ഷത്ര വൃക്ഷങ്ങൾ(Birth star plants) സെറ്റിങ്ങ്, രാശി വൃക്ഷങ്ങളുടെ സെറ്റിങ്ങ്, നവ ഗ്രഹ വൃക്ഷങ്ങളുടെ സെറ്റിങ്ങ്, ദശ പുഷ്പം, പഞ്ചവൽക്കം,നാൽപാമരം സെറ്റിങ്ങ്, മനുഷ്യ നിർമ്മിത വനം സെറ്റിങ്ങ് മുതലായ ജോലികൾ ചെയ്ത് വരുന്നു. ഈ നഴ്സറി കാമ്പസ്സിൽ രണ്ട് നേച്ചർ ക്ലബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്ലാൻറ് വില്ലേജ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി [1]" (Reg.No: MPM /CA/765/2017), പ്ലാൻറ് അക്വാ ആൻറ് ഫിഷ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യാ [2] (Reg:No MPM /CA/416/2016) Gramam (po), Ponnani (Taluk) Veliyancode(via), Malappuram (Dt), Kerala (State), India - Mob no : 9946709899

.

About Barrix Magic Sticker Chromatic Trap - Blue

To support farmers in monitoring their crops for sucking pests, Barrix Magic Sticker Chromatic Traps are ideal as they help in identifying the pests, their population and taking relevant remedial action. 

An integrated pest management (IPM) tool, the traps are effective in mass trapping when used in recommended quantities. An educative tool too, the traps are an eco-friendly alternative that help in sustained organic cultivation.

The bright blue traps appear like fresh green foliage to the pests and are specially effective proactive measure against identified sucking pest of high risk that include:

 

 1. Thrips

 2. Leaf Miners 

 3. Cabbage root flies

How to use

 • Insert a stick through the slots in the sheets
 • Place the traps just above the plant foliage in low crops and in taller crops, 5ft above the ground level
 • In greenhouses, additionally use near vents and doors for better monitoring

How many to Use

Use 8 sheets per acre or 19 sheets per hectare from vegetative stage to harvesting stage.

Where to use

 • Organic farms
 • Open fields
 • Plantations
 • Greenhouses
 • Tea/Coffee estates
 • Gardens
 • Nurseries
 • Orchards
 • Mushrooms farms
 • Poultry farms

Benefits to farmers

 • Timely detection of pests
 • Reduce risk of pest outbreaks
 • Identify hot-spots
 • Organise timing of sprays

Advantages of using this IPM Product

 • Cost effective
 • Easy to install
 • Time saving
 • Labour saving
 • Effective control
 • Improved crop quality
 • Increased yield
 • Reduce MRLs (maximum residue level)
 • Improved export opportunities
.

About Barrix Magic Sticker Chromatic Trap - Yellow

To support farmers in monitoring their crops for sucking pests, Barrix Magic Sticker Chromatic Traps are ideal as they help in identifying the pests, their population and taking relevant remedial action.

An integrated pest management (IPM) tool, the traps are effective in mass trapping when used in recommended quantities. An educative tool too, the traps are an eco-friendly alternative that help in sustained organic cultivation.

The bright yellow traps appear like fresh green foliage to the pests and are specially effective proactive measure against identified sucking pest of high risk that include:

 1. Aphids
 2. Brown plant hopper
 3. Cabbage root fly
 4. Cabbage white butterfly
 5. Capsids
 6. Cucumber beetles
 7. Diamondback moth
 8. Flea beetles
 9. Frog hoppers
 10. Fungus gnats
 11. Jassids
 12. Leaf hoppers
 13. Leaf miners
 14. Midges
 15. Onion fly
 16. Sciarides
 17. Shore flies
 18. Stink bug
 19. Tea mosquito bug

How to use

 • Insert a stick through the slots in the sheets
 • Place the traps just above the plant foliage in low crops and in taller crops, 5ft above the ground level
 • In greenhouses, additionally use near vents and doors for better monitoring

How many to Use

Use 10 sheets per acre or 25 sheets per hectare from vegetative stage to harvesting stage.

Where to use

 • Organic farms
 • Open fields
 • Plantations
 • Greenhouses
 • Tea/Coffee estates
 • Gardens
 • Nurseries
 • Orchards
 • Mushrooms farms
 • Poultry farms

Benefits to farmers

 • Timely detection of pests
 • Reduce risk of pest outbreaks
 • Identify hot-spots
 • Organise timing of sprays

Advantages of using this IPM Product

 • Cost effective
 • Easy to install
 • Time saving
 • Labour saving
 • Effective control
 • Improved crop quality
 • Increased yield
 • Reduce MRLs (maximum residue level)
 • Improved export opportunities

https://www.youtube.com/watch?v=QqjvUA_iIyQ

.

Our Trap is highly effective research based scientifically designed which is Design Patent Protected. Easy to assemble and hook in every farm fields. Easy in maintenance for removal of dead flies.

Container can hold 5400 Dead flies.

our pest fly trap attracts and traps Bactrocera cucurbitae and 226 sub species (commonly known as Melon Fly), which is a major pest of high risk which causes pre-harvest damages, and this pest cannot be controlled by any pesticide.

We recommend farmers to use Barrix Catch Vegetable Fly trap along with Barrix Catch Vegetable Fly Lure  while cultivating of all vegetable crops.

 

.

Our Trap is scientifically designed by our R&D Team depending upon the Fruit fly flying pattern and colour attraction and is Design Patent Protected.

The Trap is simple to assemble and hook in every farm field, it is easy to use and easy to remove the captured dead flies so it is easy to maintain.

As the trap is very sturdily built to combat against UV light, Rain water, heavy wind blows, colour degradation so the trap can be used for multi-season.

The Container can hold upto 5400 dead flies.

Our Barrix Catch Fruit Fly Trap  can be used to attract and trap pests of the Bactrocera dorsalis with 83 sub species. Commonly known as Fruit Fly, it is a major pest of high risk and causes damages upto 100% pre-harvest damage. Moreover, this pest cannot be controlled by any pesticide as there is no pesticide developed.

We recommend farmers to use during cultivation of all fruit Crops. 

https://www.youtube.com/watch?v=SC27WMXV7sg 

.

<p>Tractor with Driver Available for works in alappuzha Dist for 850 per hour</p>.

Manufaturing Bio gas plant with subsidy.kerala gov service provider.

1000 Ball type water nipples for chicken and poultry easy to install fresh water easy to give medication.

Showing 1–8 of 8 results

Recently Viewed