കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കൂടുതൽ മീനുകൾ പടുത്തകുളത്തിൽ വളർത്താം

കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കൂടുതൽ മീനുകൾ പടുത്തകുളത്തിൽ വളർത്താം</p>അതും നല്ല തൂക്കമുള്ള മീനുകളെ ഉൽപാദിപ്പിക്കാം .ഇത് ഉപയോഗിച്ചു</p>please click on below link to show more</p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZA7ZOcg_8XY">https://www.youtube.com/watch?v=ZA7ZOcg_8XY</a></p><div class="videodetector"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/ZA7ZOcg_8XY?autohide=1&amp;controls=1&amp;showinfo=0" frameborder="0"></iframe></div></p>

0 Comments

Leave A Comment


Submit Captcha Code

Can't read the image? click here to refresh.