കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കൂടുതൽ മീനുകൾ പടുത്തകുളത്തിൽ വളർത്താം

കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കൂടുതൽ മീനുകൾ പടുത്തകുളത്തിൽ വളർത്താം അതും നല്ല തൂക്കമുള്ള മീനുകളെ ഉൽപാദിപ്പിക്കാം .ഇത് ഉപയോഗിച്ചുplease click on below link to show more https://www.youtube.com/watch?v=ZA7ZOcg_8XY

0 Comments

Leave A Comment


Submit Captcha Code

Can't read the image? click here to refresh.