കരിമീൻ കൃഷി പടുത്തകുളത്തിൽ - Part 2( karimeen krishi )

കരിമീൻ കൃഷി പടുത്തകുളത്തിൽ -EM1 solution ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം step by step ആയി പറയുന്നു</p>Please click on below link to see more</p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=vYXYDe7SSiA&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=vYXYDe7SSiA&amp;feature=youtu.be</a></p>

0 Comments

Leave A Comment


Submit Captcha Code

Cannot read the image? click here to refresh.