കരിമീൻ കൃഷി പടുത്തകുളത്തിൽ - Part 2( karimeen krishi )

കരിമീൻ കൃഷി പടുത്തകുളത്തിൽ -EM1 solution ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം step by step ആയി പറയുന്നു Please click on below link to see more https://www.youtube.com/watch?v=vYXYDe7SSiA

0 Comments

Leave A Comment


Submit Captcha Code

Can't read the image? click here to refresh.