കരിമീൻ കൃഷിക്ക് EM1 solution എങ്ങനെ activate ചെയ്യാം

കരിമീൻ കൃഷിക്ക് EM1 solution എങ്ങനെ activate ചെയ്യാം </p>please click below link to get details</p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=JsZ0oXvgceE">https://www.youtube.com/watch?v=JsZ0oXvgceE</a></p>