ഹൈ ടെക് മഷ്റൂം കൾട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനിംഗ്

കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെള്ളാനിക്കര ഹൈ ടെക് റിസർച്ച് & ട്രെയിനിംഗ് യൂണിറ്റിൽ വെച്ച് 23/1/2019  ഹൈ ടെക് മഷ്റൂം കൾട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനിംഗ് നടത്തുന്നുപങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക80780565587902386284.

, To ,    -

Location: Vellanikkara (map)

0 Comments

Leave A Comment


Submit Captcha Code

Can't read the image? click here to refresh.