കൃഷി കല്യാണ്‍ അഭിയാന്‍: വാഴകൃഷിയെ കുറിച്ച് വയനാട്ടില്‍ കാര്‍ഷിക സെമിനാര്‍ നടത്തി

<p>മാനന്തവാടി: കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയം വയനാട്ടില്&zwj; നടപ്പിലാക്കുന്ന കൃഷി കല്യാണ്&zwj; അഭിയാന്&zwj; പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തവിഞ്ഞാല്&zwj; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്&zwj; വാഴകൃഷിയെ കുറിച്ച് കാര്&zwj;ഷിക സെമിനാര്&zwj; നടത്തി. സെമിനാറില്&zwj; നിരവധി കര്&zwj;ഷകര്&zwj; പങ്കെടുത്തു. വാഴകൃഷിയെ കുറിച്ച് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്&zwj; അനിതയും കൃഷി കല്യാണ്&zwj; അഭിയാന്&zwj; പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ആത്മ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടര്&zwj; ആശാരവിയും ക്ലാസ്സെടുത്തു.</p><p>വാഴകൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് മുഴുവന്&zwj; കാര്യങ്ങളും വിശദമാക്കിയാണ് ക്ലാസുകള്&zwj; അവസാനിച്ചത്. വയനാട് ജില്ലയിലെ നാല് ബ്ലോക്കുകളില്&zwj; ഓരോ പഞ്ചായത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളില്&zwj; വിവിധ വിഷയങ്ങളില്&zwj; ക്ലാസ്സുകളും പരിശീലന പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും. അമ്പലവയല്&zwj; കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം മേധാവി ഡോ. എന്&zwj;.ഇ. സഫിയയുടെ നേതൃത്വത്തില്&zwj; ജില്ലയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലും പരിപാടികള്&zwj; നടന്നു വരുന്നു.</p>

, To ,    -

Location: Mananthavady(Map)

0 Comments

Leave A Comment


Submit Captcha Code

Can't read the image? click here to refresh.