വളരെ പെട്ടന്ന് മുളക്കുന്നതും വിളവെടുക്കാവുന്നതുമായ ഗുണമേന്മയുള്ള Premium Quality യിൽ വരുന്ന നല്ലയിനം പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വിൽപനക്ക്

 • Location: Ernakulam, Kerala, India (map)
 • Address: Ani Ernakulam
 • ₹1
 • വളരെ പെട്ടന്ന് മുളക്കുന്നതും വിളവെടുക്കാവുന്നതുമായ ഗുണമേന്മയുള്ള Premium Quality യിൽ വരുന്ന നല്ലയിനം പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വിൽപനക്ക് 8590359241

 • Quantity : 1
 • Add Your Phone Number : 8590359241
  • Views: 13 |
  • Date Added: 22-09-2022
 • Bibin entekrishi

വളരെ പെട്ടന്ന് മുളക്കുന്നതും വിളവെടുക്കാവുന്നതുമായ ഗുണമേന്മയുള്ള Premium Quality യിൽ വരുന്ന നല്ലയിനം പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വിൽപനക്ക് 8590359241


Add Review

Your Rating:

Submit Captcha Code

Cannot read the image? click here to refresh.

Related Listing