ഉപ്പിട്ട് ഇടിച്ചു ചാണയാക്കിയ പഴയ 8 കിലോഗ്രാം പുളി വില്പനക്ക്‌ . കിലോഗ്രാമിന്‌ 150 രൂപ

  • purushothaman


Add Review

Your Rating:

Submit Captcha Code

Can't read the image? click here to refresh.