ജൈവ കീട-രോഗ നാശിനി

  • വിജയകുമാർ മേനോൻ

മുളകിന്റെ കുരിടിപ്പിന് ഒരു സിദ്ധൌഷധം. പച്ചമരുന്നുകളാൽ തയ്യാർ ചെയ്ത വൃക്ഷായ്യുർവേദ കഷായ മരുന്ന്. 2g per/L


Add Review

Your Rating:

Submit Captcha Code

Can't read the image? click here to refresh.