സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക്

35 ,70സെന്റ് സ്ഥലങ്ങൾ.

ആശുപത്രി,ആരാധനാലയങ്ങൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ 1km പരിധിയിൽ.

വെള്ളം,വഴി,വൈദ്യുതി സൗകര്യങ്ങൾ.

Mob: 7558988159


Add Review

Your Rating:

Submit Captcha Code

Can't read the image? click here to refresh.