ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമായ പാത്തമുട്ട(വാത്തമുട്ട ) വില്പനയ്ക്ക്

  • Location: Kuruppampady, Ernakulam, Kerala, India (map)
  • ₹50
  • പൂവൻ കൊത്താത്ത  പാത്തമുട്ടകൾ (Goose eggs )വിൽപനയ്ക്ക് (ഭഷ്യയോഗ്യമായവ).50രൂപ  /  ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണ് 

  • Quantity : 15
    • Views: 35 |
    • Date Added: 04-01-2021

പൂവൻ കൊത്താത്ത  പാത്തമുട്ടകൾ (Goose eggs )വിൽപനയ്ക്ക് (ഭഷ്യയോഗ്യമായവ).50രൂപ  /  ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണ് 


Add Review

Your Rating:

Submit Captcha Code

Can't read the image? click here to refresh.