45 ദിവസം പ്രായമായ മുട്ടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

45 ദിവസം പ്രായമായ മുട്ടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

classic , nedumangad , Thiruvananthapuram

9495410673 , 9495410673

Price Rs. 100/-

45 ദിവസം പ്രായമായ മുട്ടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വില്പനക്ക്..സ്ഥലം നെടുമങ്ങാട്.ഫോൺ 9495410673

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

Similar Products

no image

muttakozhy

Three month old gramasree gramapriya kozhykal

Kairali kozhi

Kairali kozhi

call 9745454737ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കോഴികുഞ്ഞുങ്ങൾ

Karinkozhi

Karinkozhi

call 9745454737

Nadan kozhi

Nadan kozhi

call 9745454737

Recent Products

no image

muttakozhy

19 May 2018

Three month old gramasree gramapriya koz...

no image

cow

19 May 2018

cow for sale.

Kairali kozhi

Kairali kozhi

19 May 2018

call 9745454737ഒരു ദിവസം...

Karinkozhi

Karinkozhi

19 May 2018

call 9745454737

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation