തനി  നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 180/Kg RS

തനി നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 180/Kg RS

Aruma Egger Nursery & Poultry Farm , Kallooppara,Mallappally , Pathanamthitta

9526240590

Price Rs. 180/-

Available Quantity : 10

തനി നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 180/Kg RS

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

തനി  നാടൻ  കോഴികൾ - 130/Kg RS

തനി നാടൻ കോഴികൾ - 130/Kg RS

തനി നാടൻ കോഴികൾ - 130/Kg RS

നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൊരുന്ന  കോഴി

നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൊരുന്ന കോഴി

നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൊരുന്ന കോഴി

തനി  നാടൻ  കോഴികൾ - 130/Kg RS

തനി നാടൻ കോഴികൾ - 130/Kg RS

തനി നാടൻ കോഴികൾ - 130/Kg RS

Similar Products

no image

karikozhi eggs

Good quality fertilized eggs

GRAMASREE CHICKEN

GRAMASREE CHICKEN

1 week old muttakozhikal available.

ഗോൾഡൻ ബ്ലാക്ക് മുള്ളൻ കോഴി വില്പനക്ക്

ഗോൾഡൻ ബ്ലാക്ക് മുള്ളൻ കോഴി വില്പനക്ക്

വീട്ടു വളർപ്പിൽ നല്ല പരിപാലനത്തിൽ വളർത്തി മ...

പൂവൻ കരിംകോഴികൾ വില്പനക്ക്

പൂവൻ കരിംകോഴികൾ വില്പനക്ക്

വീട്ടു വളർപ്പിൽ നല്ല പരിപാലനത്തിൽ വളർത്തിയ ...

Recent Products

no image

karikozhi eggs

14 Jul 2018

Good quality fertilized eggs

no image

Original Cheruthen from forest

14 Jul 2018

Original Cheruthen

no image

Original Cheruthen from forest

14 Jul 2018

Original Cheruthen

GRAMASREE CHICKEN

GRAMASREE CHICKEN

14 Jul 2018

1 week old muttakozhikal available.

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation