ജൈവ മഞ്ഞള്‍പ്പൊടിORGANIC TURMERIC POWDER

ജൈവ മഞ്ഞള്‍പ്പൊടിORGANIC TURMERIC POWDER

George Jojo , Kattoor , Thrissur

9567471585

Price Rs. 200/-

Available Quantity : 5kg

പുര്‍ണമായും ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷി ചെയ്ത നാടന്‍ മഞ്ഞള്‍ പുഴുങ്ങി ഉണക്കി പൊടിച്ചത് ..കൊറിയര്‍ സൌകര്യം ലഭ്യമാണ്. Call 9567471585

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

A2 Milk - Gir Cow

A2 Milk - Gir Cow

Good quality pure A2 desi milk from Gir cow for sale. Call 9567471585 or email:georgejojot@gmail.com

Pure A2 milk - Gir cow

Pure A2 milk - Gir cow

Good quality pure A2 desi milk from Gir cow for sale

Nadan Curd / Moru

Nadan Curd / Moru

Pure curd / milk / moru available from Desi Gir cow. Please call 9567471585 for more details.

Desi Milk

Desi Milk

Desi Gir Milk for sale

Similar Products

no image

All

Karshakarkku manyama vila nalki kudampuli.valanpuli.manjalpodiulakuppdi jathikka etc edukkunnu please call 9495960333

no image

BLACK PEPPER

Black Pepper 1year old.

no image

Ellu (Sesame/Til) seeds

100% organic Til seeds for sale from farmer directly.

Kudampuli (Dried)

Kudampuli (Dried)

Home grown dried kudampuli available

Recent Products

no image

Kanthari mulaku

18 Jun 2018

I want 50 kg kanthari mulaku every month...

no image

Coconut

17 Jun 2018

Nadan thenga with out chakirii

Thilapia seed

Thilapia seed

17 Jun 2018

All type fish seed available

തനി  നാടൻ  കോഴികൾ - 130/Kg RS

തനി നാടൻ കോഴികൾ - 130/Kg RS

17 Jun 2018

തനി നാടൻ കോഴിക...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation