കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

rahul , pathanamthitta , Pathanamthitta

9142405051

Price Rs. 6/-

Available Quantity : 1000000

Karimeen seed 1000000 seed avilable 2 cm 4 cm 5 cm 10 cm Mob 9142405051

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ Size 2 Cm 4 cm 5 cm 10 cm 1000000 seed abilable Sport delivery availab...

Karimeen seed

Karimeen seed

Karimeen seed 1 inch 2inch 3 inch

Karimeen seed

Karimeen seed

Karimeen seed 1 inch 2 inch 3 inch

Similar Products

no image

fish thilopiya fresh in pond

fish thilopiya fresh in pond in kodungallur 200//kg rs

no image

hybrid guppies for sale

albino full red guppies -200pair,white tuxedo guppies 150 rs pair,cobra guppies -150 pair,yellow guppies-150rs pair

GIFT Tilapia fry (seeds)

GIFT Tilapia fry (seeds)

GENITICALLY IMPROVED FARM TILAPIA gives u more than 50% yield when compaired to normal breeds. it weighs 700< grams per fis...

GIFT TILAPIA

GIFT TILAPIA

Genitically improved farm tilapia fry available as required ,,it gives u >50% yield whwn compaired to normal breeds,,.

Recent Products

no image

Nadan poovan kozhi

12 Jan 2018

For sale contact no: 9562818856

no image

Mutta kozhi

12 Jan 2018

mutta kozhi

no image

Organic Paddy Straw Roll (Vikol)

11 Jan 2018

Good quality Organic Paddy Straw. Total ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation