വിഷരഹിത Fully Organic Puthina Leaf പുതിന

വിഷരഹിത Fully Organic Puthina Leaf പുതിന

Salil Sreedhar P , Ayyanthole , Thrissur

04872360479 , 9447797479

Price Rs. 150/-

Available Quantity : 5

രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കാത്ത aquaponics പുതിനയില .

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

വിഷരഹിത fully organic Puthina Leaf പുതിന

വിഷരഹിത fully organic Puthina Leaf പുതിന

രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കാത്ത aquaponic...

no image

Aquaponics Tilapia ( ജീവനുള്ള തിലാപ്പിയ

ശുദ്ധമായ സാഹചര്യത്തില്‍ വൃത്തിയുള്ള ഭക്ഷണം (...

Similar Products

Land for lease

Land for lease

Land for lease 22 acres 20000 rupees per acres for 1 year with water facility,borewell.

Land for lease

Land for lease

Land for lease 22 acres yearly 20000 per acres with water facility.

no image

Fruits

Hello, We need fruits and vegetables regularly.any farmers ready to supply Seby 9895538625

no image

Fruits and vegetables

Hello, We need fruits and vegetables regularly.any farmers ready to supply

Recent Products

no image

karikozhi eggs

14 Jul 2018

Good quality fertilized eggs

no image

Original Cheruthen from forest

14 Jul 2018

Original Cheruthen

no image

Original Cheruthen from forest

14 Jul 2018

Original Cheruthen

GRAMASREE CHICKEN

GRAMASREE CHICKEN

14 Jul 2018

1 week old muttakozhikal available.

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation