തെങ്ങിൻ തൈകൾ

തെങ്ങിൻ തൈകൾ

Prasanth.M , Kayamkulam , Alappuzha

9526222244

Price Rs. 100/-

Available Quantity : 50

രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കുന്ന നല്ലയിനം തൈകൾ

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

തെങ്ങിൻ തയ്‌കൾ

രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കുന്ന നല്ലയിനം തൈകൾ

Gramasree Mutta Kozhi

Gramasree Mutta Kozhi

Prasanth 9526222244 two and half months old

Similar Products

no image

GENUINE BANK GUARANTEE

We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up ti...

Yellow Rose Plant

Yellow Rose Plant

Budding Rose

no image

Vallicheera

vallicheera chedi

no image

Red Passion fruit sappling

Sweet red passion fruit seed and sappling for sale at near by guruvayur

Recent Products

no image

Kanthari mulaku

18 Jun 2018

I want 50 kg kanthari mulaku every month...

no image

Coconut

17 Jun 2018

Nadan thenga with out chakirii

Thilapia seed

Thilapia seed

17 Jun 2018

All type fish seed available

തനി  നാടൻ  കോഴികൾ - 130/Kg RS

തനി നാടൻ കോഴികൾ - 130/Kg RS

17 Jun 2018

തനി നാടൻ കോഴിക...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation