കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക് .

കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക് .

Vinu , thriprayar , Thrissur

9995373134

Price Rs. 250/-

Available Quantity : 20

കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക് . സൈസ് 7 ഇഞ്ച് മുതൽ 12 ഇഞ്ച് വരെ . വില 250 രൂപ മുതൽ 500 രൂപ വരെ. ബ്രീഡിങ്ങിന് പറ്റിയവ ഉണ്ട് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുക തന്...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

ഗപ്പി -  തായ്‌ലൻഡ് ഹൈ ബ്രീഡ് വില കൂടിയവ

ഗപ്പി - തായ്‌ലൻഡ് ഹൈ ബ്രീഡ് വില കൂടിയവ

നല്ല വരുമാനം നേടി തരുന്ന തായ്‌ലൻഡ് ഇമ്പോർട്ട...

ജാപ്പനീസ് കോയി കാർപ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ

ജാപ്പനീസ് കോയി കാർപ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ

ജാപ്പനീസ് കോയി കാർപ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക് ....

ജീവൻ ഉള്ള കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക്

ജീവൻ ഉള്ള കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക്

ജീവൻ ഉള്ള കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക് . വലി...

ലേപെർഡ്‌ ഗപ്പികൾ വിൽപ്പനക്ക്

ലേപെർഡ്‌ ഗപ്പികൾ വിൽപ്പനക്ക്

ലേപെർഡ്‌ ബ്രീഡിങ്‌ പെയർ ഗപ്പികൾ വിൽപ്പനക്ക് ....

Similar Products

no image

Kanambu / mullet fish seeds

8 cm long seeds...proper packaging

no image

Kaalaanji seeds

Supply good seeds in low prize with proper packaging

Monosex tilapia

Monosex tilapia

Monosex tilapia fish seed available in wholesale& retail contact number 8089184851

Gift Tilapia Male Seeds from RGCA

Gift Tilapia Male Seeds from RGCA

Gift Tilapia Male Seeds from RGCA, Available @ Irinjalakuda, Contact Person Mob: 7558008744.

Recent Products

Cheruthenecha

Cheruthenecha

17 Mar 2018

Smaal

no image

Kanambu / mullet fish seeds

17 Mar 2018

8 cm long seeds...proper packaging

no image

Kaalaanji seeds

17 Mar 2018

Supply good seeds in low prize with prop...

Monosex tilapia

Monosex tilapia

17 Mar 2018

Monosex tilapia fish seed available in w...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation