വളർത്തു മൽസ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വില്പനക്ക്

വളർത്തു മൽസ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വില്പനക്ക്

Fish craze , Tirur , Malappuram

9539570400

Price Rs. 3/-

Available Quantity : 50,000

മത്സ്യ ക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വില്പനക്ക്, നട്ടർ , വാള , മുഷി, കട്ടള വിളിക്കൂ 9539570400

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

FISH FOOD

High quality floating fish feed available for ornamental and edible fishes 1kg 100 Rupees 5 kg 450 10 kg 900 Cal...

Guppy Fancy & Ordinary

Guppy Fancy & Ordinary

Ordinary guppies 5 RS/Piece Black moscow 15/Piece Yellow platinum and Pineapple yellow 15/piece

Similar Products

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 2 cm 3 cm 4 cm Contact person Rahul No 9142405051 Abilable quantity ...

12 inch Silver Arowana fish for sale

12 inch Silver Arowana fish for sale

12 inch Silver Arowana fish for sale, Healthy and good quality. Price is slightly negotiable. Interested please contact.

no image

nutter fish

Nutter fish fully grown up 500gram to 1 kg 150/kg

gift tilapia

gift tilapia

Home delivery available. Contact 9207104190

Recent Products

Turkey kozhi

Turkey kozhi

16 Dec 2017

3 month old turkey kozhi available

no image

Noni fruit

16 Dec 2017

Home grown noni fruit.....pure organic.....

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

16 Dec 2017

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ...

no image

Ready to use Growbags

16 Dec 2017

-Ready To Use Grow bags- ഈ ബാഗ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation