കരിംകൊഴി / കടകനാഥ്

കരിംകൊഴി / കടകനാഥ്

Shyam , Ranni , Pathanamthitta

9656633015 , 9656633015

Price Rs. 125/-

Available Quantity : 600

125 മുതൽ 850 രൂപ വരെയുള്ള വിവിധതരം പ്രായത്തിലുള്ള കരിംകൊഴി മിതമായ നിരക്കിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന. കരിംകൊഴി മേടിക്കുന്നവർക്കു കരികോഴിപരിപാലനത്തേയ്ക്കുറിച...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

കരിങ്കോഴി

Kadaknath (Karinkozhi) കടകനാഥ് മധ്യപ്രദേശിലെ ജൗബ,ധാര് തുടങ...

കരുംകോഴി

കരുംകോഴി

വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക് സ്...

no image

കരിംകൊഴി / കടക്നാഥ്

വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക് , സ്...

കരിങ്കോഴി / karimkozhi

കരിങ്കോഴി / karimkozhi

വിവിധയിനം പ്രായത്തിലുള്ള കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക...

Similar Products

no image

goose

2yr old good& healthy goose pair for sale

Bv 380

Bv 380

Omega 3 & low cholesterol egg's products

no image

Gramapriya chicks

1 month old gramapriya chicks male & female

Recent Products

no image

Lab dog female 5month

23 Oct 2017

Good quality stud puppy near Kottarakkar...

no image

Vechoor Cow for sale.............

23 Oct 2017

Vechoor Cow for sale. Contact:8547491208

കുള്ളൻ തെങ്ങും തൈകൾ

കുള്ളൻ തെങ്ങും തൈകൾ

23 Oct 2017

കുള്ളൻ തെങ്ങും...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation