കുടംപുളി

കുടംപുളി

RAJAN , mallappally,keezhuvaipur , Pathanamthitta

919605100228 , 919605100228

Price Rs. 300/-

Available Quantity : 25

പൂർണ്ണമായും ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തു വൃത്തിയായി ഉണങ്ങി സൂക്ഷിച്ചത്.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

കുരുമുളക്(Black Papper)

കുരുമുളക്(Black Papper)

പൂർണ്ണമായും ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തു വൃത്തിയാ...

കുരുമുളക്

കുരുമുളക്

പൂർണ്ണമായും ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തു വൃത്തിയാ...

Similar Products

no image

Original Cheruthen from forest

Original Cheruthen

no image

Original Cheruthen from forest

Original Cheruthen

no image

Kudampuli

Home grown dried kudampuli.

no image

Raktashali rice

Good rice for sugar patients 200 Rs per kg

Recent Products

no image

karikozhi eggs

14 Jul 2018

Good quality fertilized eggs

no image

Original Cheruthen from forest

14 Jul 2018

Original Cheruthen

no image

Original Cheruthen from forest

14 Jul 2018

Original Cheruthen

GRAMASREE CHICKEN

GRAMASREE CHICKEN

14 Jul 2018

1 week old muttakozhikal available.

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation