കരിംകൊഴി

കരിംകൊഴി

Shyam , Ranni , Pathanamthitta

9656633015 , 9656633015

Price Rs. 125/-

Available Quantity : 300

വിവിധ പ്രായത്തിൽ കരികോഴി ലഭ്യം. കരിംകൊഴി പരിപാലനം എന്ന വിഷയത്തേയ്ക്കുറിച്ചു സൗജന്യ ക്ലാസ്. കൂടാതെ എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു കരിംകോഴിയേയ...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

കരിംകൊഴി / കടകനാഥ്

കരിംകൊഴി / കടകനാഥ്

125 മുതൽ 850 രൂപ വരെയുള്ള വിവിധതരം പ്രായത്തിലുള്...

കരിംകൊഴി / karimkozhi

കരിംകൊഴി / karimkozhi

വിവിധപ്രായത്തിലിൽ കരിംകൊഴി ലഭിക്കുന്നു. വില 1...

കരിംകൊഴി

കരിംകൊഴി

വിവിധ പ്രായത്തിൽ കരിംകൊഴി വിൽപനക്ക്. Call 9656633015

കരിംകൊഴി

കരിംകൊഴി

കരിംകൊഴി വിൽപ്പനക്ക്. പല പ്രായത്തിൽ ലഭ്യം . 125 ര...

Similar Products

no image

hens

good ones

കാട കോഴി + കൂട്ട്

കാട കോഴി + കൂട്ട്

50 kaada kozhi with cage in reasonable prices. We also deliver 30 days old kada kozhi and any sizes cage on customer demand...

no image

Kada mutta (quail eggs)

Daily 300 available.

no image

Hen

ഗ്രാമപ്രിയാ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക് മൊത...

Recent Products

no image

hens

26 Sep 2017

good ones

no image

decorative palms

26 Sep 2017

good ones contact

no image

decorative palms

26 Sep 2017

good palm for detals contact 9446565972

no image

Kudampuli

25 Sep 2017

Nadankudampuli

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation