കരിംകൊഴി

കരിംകൊഴി

Shyam , Ranni , Pathanamthitta

9656633015 , 9656633015

Price Rs. 125/-

Available Quantity : 300

വിവിധ പ്രായത്തിൽ കരികോഴി ലഭ്യം. കരിംകൊഴി പരിപാലനം എന്ന വിഷയത്തേയ്ക്കുറിച്ചു സൗജന്യ ക്ലാസ്. കൂടാതെ എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു കരിംകോഴിയേയ...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

കൈരളി കോഴി

കൈരളി കോഴി

കൈരളി കോഴി വിൽപനക്ക് സ്ഥലം റാന്നി പത്തനംതിട്...

കരിങ്കോഴി

കരിങ്കോഴി

കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക് സ്ഥലം റാന്നി, പത്തനംതിട്...

Kairali kozhi

Kairali kozhi

കൈരളി കോഴി വിൽപനക്ക്. സ്ഥലം: റാന്നി ,പത്തനംതിട...

Karimkozhi

Karimkozhi

വിവിധ പ്രായത്തിൽ കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക്. പത്തനം...

Similar Products

kairali chicks (day old)

kairali chicks (day old)

call 9745454737

Naadan kozhi

Naadan kozhi

call 9745454737

Kairali kozhi

Kairali kozhi

call 9745454737

Kaada kozhi (female)

Kaada kozhi (female)

call 9745454737

Recent Products

Agricultural land for lease 12 & 6 Acre

Agricultural land for lease 12 & 6 Acre

16 Jul 2018

Agricultural plain land, with adequate w...

Quails

Quails

16 Jul 2018

Japanese quails Day old chicks Four we...

Karimeen

Karimeen

16 Jul 2018

All types of karimeen fish seed availabl...

no image

Tilapia

16 Jul 2018

Monosex tilapia seed available in bulk q...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation