ഫ്രീസില്‍ ജോഢി വില്‍പനക്ക്

ഫ്രീസില്‍ ജോഢി വില്‍പനക്ക്

Fais M M , veliamcode , Malappuram

9846775417

Price Rs. 1500/-

Freezil Jodi for sale

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Javari (73cm)

Javari (73cm)

73 cm very small. Please contact us to know the price.

Kasargod Dwarf (Velvet Black)

Kasargod Dwarf (Velvet Black)

4 month pregnant.Please contact us to know the price

Vadakara Dwarf (7 Month Pregnant)

Vadakara Dwarf (7 Month Pregnant)

Please contact us to know the price

Vadakara Dwarf (Cow & Female Calf)

Vadakara Dwarf (Cow & Female Calf)

Please contact us to know the price

Similar Products

no image

4 month old nadan poovan kozhi

4 month old nadan poovan for sale at chevayur. plz contact me

no image

Car Parker cow

Delivery date 21/5/2018

no image

Kasargod dwarf

The cow is vechoor cross but more features of vechoor Now 8 months pregnant with vechoor baby. Awesome color and cute. On...

no image

Indian Fantail Pigeon

Healthy & Good quality Breeding pair of white coloured Indian fantail pigeon for sale

Recent Products

no image

Fish seeds

22 May 2018

Mono sex thilapiya, katla, rohu, grass c...

Duckling  (tharavu kunjugal)

Duckling (tharavu kunjugal)

21 May 2018

Oru divasam prayam aya tharavu kunjugal ...

no image

4 month old nadan poovan kozhi

21 May 2018

4 month old nadan poovan for sale at che...

no image

Karimkozhi

21 May 2018

Karimkozhi 45 days old for Sale. Contac...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation