ഇറച്ചിക്ക് കാടകൾ

ഇറച്ചിക്ക് കാടകൾ

Syam Raj , chirayinkeezhu , Thiruvananthapuram

9846053741

Price Rs. 40/-

Available Quantity : 1200

ഇറച്ചിക്ക് കാടകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപെടുക. place : chirayinkeezhu,tvm mob 9846053741

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

nalla inam muttakaada

nalla inam muttakaada

nalla muttakadakalkku irachikku poovan kadakalkkum bandhapedukka . mob 9846053741 chirayinkeezhu ,tvm

Similar Products

Kairali kozhi

Kairali kozhi

Original kairali kozhikunjugal Day old to all type available (day old 35rs)

White kada kozhi

White kada kozhi

White kada kozhi 30day old available

no image

Nadan kozhi mutta

Nadan kozhi mutta for sale, daily 20 eggs

Recent Products

no image

Jackfruit

21 Apr 2018

If Interested contact me at 9619278073 (...

Kairali kozhi

Kairali kozhi

20 Apr 2018

Original kairali kozhikunjugal Day old t...

White kada kozhi

White kada kozhi

20 Apr 2018

White kada kozhi 30day old available

no image

Katamruthe

20 Apr 2018

Used for sugar.

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation