ഹൈബ്രിഡ് ഏത്തവാഴ വിത്ത്

ഹൈബ്രിഡ് ഏത്തവാഴ വിത്ത്

BABU T V , THALAYOLAPARAMBU , Kottayam

09932561744 , 08086185712

Price Rs. 80/-

Available Quantity : 25

.. high yield ethavazha vithukal

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Chena

Chena

Product is at road point Fresh and 100% Organic Available qty. more than 250 kg

Thilopia

Thilopia

All types of Tilapia seeds available at Re 3 Bigger size also available

Gift Tilapia Seeds, Fancy Tilapia seeds

Gift Tilapia Seeds, Fancy Tilapia seeds

Available 2 types of Tilapia seeds High yield red fancy and norma gift Tilapia small size Re 2, Medium Size Re 5, big s...

Calla lily Flower bulbs

Calla lily Flower bulbs

Zentedeschia Cala Lilly Flower bulbs Available colours Red, yellow and purple High Quality Sprouting stage

Similar Products

no image

Organic Paddy Straw Roll (Vikol)

Good quality Organic Paddy Straw. Total quantity 250

no image

Vattu kappa

Dried tapioca available

no image

വള്ളിചീര

കുറഞ്ഞ കലോറി ഉള്ള ഈ ചീര പ്രമേഹ രോഗം ഉള്ളവർക്ക...

dragon fruit plant

dragon fruit plant

Dragon fruit pink saplings for sale. 200 rs per plant. Available at pattom or pongumoodu.

Recent Products

no image

Nadan poovan kozhi

12 Jan 2018

For sale contact no: 9562818856

no image

Mutta kozhi

12 Jan 2018

mutta kozhi

no image

Organic Paddy Straw Roll (Vikol)

11 Jan 2018

Good quality Organic Paddy Straw. Total ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation