ഹൈബ്രിഡ് ഏത്തവാഴ വിത്ത്

ഹൈബ്രിഡ് ഏത്തവാഴ വിത്ത്

BABU T V , THALAYOLAPARAMBU , Kottayam

09932561744 , 08086185712

Price Rs. 80/-

Available Quantity : 25

.. high yield ethavazha vithukal

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Chena

Chena

Product is at road point Fresh and 100% Organic Available qty. more than 250 kg

Thilopia

Thilopia

All types of Tilapia seeds available at Re 3 Bigger size also available

Gift Tilapia Seeds, Fancy Tilapia seeds

Gift Tilapia Seeds, Fancy Tilapia seeds

Available 2 types of Tilapia seeds High yield red fancy and norma gift Tilapia small size Re 2, Medium Size Re 5, big s...

Calla lily Flower bulbs

Calla lily Flower bulbs

Zentedeschia Cala Lilly Flower bulbs Available colours Red, yellow and purple High Quality Sprouting stage

Similar Products

no image

Star trees or Nakshatra vana set

Full set of Birth Star trees or Nakshatra vana, Rasi and Navagraha plants ready for sale...pls Whatsapp at 9847237678 or ca...

no image

Noni Medicinal Plants for sale

Organinacily grown Noni medicinal plants and other variety ready for sale at our nursery near Adoor.>>>>>pls Whatsapp 98472...

no image

Orchids

Starting rs 170 Big plant rs 250

no image

Coconut seedlings

Umapathy farms ramganga booked 14 months back for sale in Muvattupuzha 944798463 2

Recent Products

no image

Aquaponics. water pum,airpump, ph teser

25 Sep 2017

Family pack: Water pump 3000L/hr 60W, Ai...

Karimkozi

Karimkozi

25 Sep 2017

good

Pacu, Red belly, Nutter

Pacu, Red belly, Nutter

25 Sep 2017

High quality pacu seeds (minimum quantit...

no image

Goat

25 Sep 2017

2 year old goat with 2 month old two ki...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation