സോപ്പുകായ്  പൊടി /Soapnut Powder

സോപ്പുകായ് പൊടി /Soapnut Powder

Life's Essentials , Poochakkal , Alappuzha

8281314040

Price Rs. 99/-

Available Quantity : 10 Kg

Soapnuts collected from forest, sun dried and powdered as per order. Rs.99/100gms

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

മൈലാഞ്ചി  പൊടി / Henna Powder

മൈലാഞ്ചി പൊടി / Henna Powder

Pure mylanchi leaves sun dried and packed. Rs.60/-100 gms.

no image

കുടംപുളി / Brindleberry

Harvested from home grown trees

മറയൂർ ശർക്കര (Marayoor Jaggery)

മറയൂർ ശർക്കര (Marayoor Jaggery)

Well known Marayoor Jaggery. Price / 1 Kg

no image

ചൊറുക്ക (Toddy Vinegar)

Vinegar prepared from pure coconut toddy matured and cured the traditional way. Bottled and sold as per per requirement. ...

Similar Products

Fresh Kastoori manual

Fresh Kastoori manual

Fresh original and organically grown rhizomes of Kastoori manual or curcuma aromatica or wild turmeric with high medicinal ...

no image

Katamruthe

Used for sugar.

no image

Mullatha

Mullatha good for cancer patients

no image

Medicinal Herbal Plants Nursery

Ours is an Organic Medicinal Plant Nursery located near Adoor in Kerala and have most of the common and some rare varieties...

Recent Products

Grass for feed

Grass for feed

26 Apr 2018

Co5 grass for RE 1. Suitable for goats ...

co5 grass Stump for sale

co5 grass Stump for sale

26 Apr 2018

Co5 grass stump for sale @ 1 Re

CO5 Grass

CO5 Grass

26 Apr 2018

Co5 grass @ 1 Re/KG

no image

കോഴി

25 Apr 2018

ഒന്നര മാസം പ്ര...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation