ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി

ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി

MUHAMMAD ANSAR , vellangallur , Thrissur

7559005130

Price Rs. 800/-

Available Quantity : 5

വിട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി വില്പനക്ക് കൊറിയര്‍ സൌകര്യം ലഭ്യമാണ്

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

TURMERIC / പച്ചമഞ്ഞള്‍

TURMERIC / പച്ചമഞ്ഞള്‍

പച്ചമഞ്ഞള്‍ /വിത്ത് വില്‍പനയ്ക്ക്

GINGER / ഇഞ്ചി

GINGER / ഇഞ്ചി

നാടന്‍ ഇഞ്ചി /വിത്ത് വില്പനയ്ക്ക്

മഞ്ഞള്‍പൊടി /TURMERIC POWDER

മഞ്ഞള്‍പൊടി /TURMERIC POWDER

പൂര്‍ണ്ണമായും ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷി ചെയ്ത മഞ്ഞള...

വഴുതന

വഴുതന

ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷിചെയ്ത വഴുതന വില്പനക്ക് കു...

Similar Products

Kudappuli

Kudappuli

Please let me know on 9400475439

Bringa natural hair oil

Bringa natural hair oil

തലമുടി സമൃദ്ധമായി വളരാനുള്ള പ്രകൃതി ദത്തമായ ...

no image

nikon coopix camara.

Nikon Canada.good working.4gb SD card free.

Thengola mushroom pickle

Thengola mushroom pickle

Milkky mushroom pickle

Recent Products

no image

Rambutan

19 Jun 2018

ORGANIC, Farm fresh

no image

Nadan kozhi mutta

19 Jun 2018

നാടൻ മുട്ട മുപ...

Quality Seeds for sale

Quality Seeds for sale

19 Jun 2018

Seeds of trees with medicinal and tropic...

no image

incubator

19 Jun 2018

Incubator for sale 60 Egg capacity ,kada...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation