ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി

ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി

MUHAMMAD ANSAR , vellangallur , Thrissur

7559005130

Price Rs. 800/-

Available Quantity : 5

വിട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി വില്പനക്ക് കൊറിയര്‍ സൌകര്യം ലഭ്യമാണ്

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

വഴുതന

പൂർണമായും ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത വഴുതന വില്പന...

പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ്

പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ്

വിട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാ...

ജൈവ മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി-ORGANIC TURMERIC POWDE

ജൈവ മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി-ORGANIC TURMERIC POWDE

പുര്‍ണമായും ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷി ചെയ്ത നാടന്‍ മ...

ജൈവ മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി-ORGANIC TURMERIC POWDE

ജൈവ മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി-ORGANIC TURMERIC POWDE

പുര്‍ണമായും ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷി ചെയ്ത നാടന്‍ മ...

Similar Products

Home Made Chocolate

Home Made Chocolate

Home Make Chocolates as per requirement

നല്ല ഇനം കുടംപുളി

നല്ല ഇനം കുടംപുളി

നല്ല ഇനം കുടംപുളി ലഭിക്കുന്നതാണ്.. വീട്ടിൽ ഉണ...

no image

Homemade -Organic, arrowroot powder (Koo

Homemade -Organic, arrowroot powder (Koova podi )

no image

Homemade -Organic, arrowroot powder (Koo

Homemade -Organic, arrowroot powder (Koova podi )

Recent Products

karimeen seeds (peral spot)

karimeen seeds (peral spot)

20 Aug 2017

mob : 8848729924 9142405051 1 cm 2cm 2...

no image

Buffalo

19 Aug 2017

Price can be negotiated

no image

Cow for Sale

19 Aug 2017

Cow and 1 month old male calf for sale. ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation