വൈരപ്പുളി

വൈരപ്പുളി

Binisha P J , പുത്തനങ്ങാടി , Alappuzha

8943491649 , 08943491649

Price Rs. 200/-

Available Quantity : 10kg

വീട്ടുമുറ്റത്തെ നാടൻ വൈരപ്പുളി. തികച്ചും വിഷ രഹിതം.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

Similar Products

no image

Bimbili Puli

Garden fresh Bimbili puli. This wil be on sale for three days. Otherwise the freshness will go.

no image

Kanthari mulaku

I want 50 kg kanthari mulaku every monthly for one hotel ...pls contact in what’s up no +96590940561 shinoj

no image

Coconut

Nadan thenga with out chakirii

no image

Organic vegetables

We are dealing organic vegetables and fruits for Kerala variety. Buyers and sellers please contact, Seby

Recent Products

no image

Bimbili Puli

21 Jun 2018

Garden fresh Bimbili puli. This wil be o...

no image

Cochin bandom Kozhi

21 Jun 2018

Cochinbandom kozhikal

Anabus Karippidi

Anabus Karippidi

21 Jun 2018

Vietnam breed Anabas Or Karippidi Fres...

no image

TAPIOCA

21 Jun 2018

Top quality organic naturally cultivated...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation