വെച്ചൂർ പശു

വെച്ചൂർ പശു

Vish , Anthikad , Thrissur

0091-9946108910

Price Rs. 47000/-

Available Quantity : 2

Vechur (Vechoor) Cow with 1st delivery 7 months old Male Calf. With all good features. Reasonable price. Contact no. 9946108910

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Vadakara വടകര കുള്ളൻ പശു കുട്ടി (9 മാസം)

Vadakara വടകര കുള്ളൻ പശു കുട്ടി (9 മാസം)

Reasonable price. Contact no. 9946108910 Vadakara Dwarf Cow Calf (9 months) with all good features.

no image

Vechur Bull (9 months old)

Vechur Bull (9 months old) pure breed for sale at reasonable price. Contact: 9946108910. Negotiable and time pass people pl...

no image

Vechur Cow with Male Calf

Reasonable price. Contact no. 0091-9946108910 Vechur (Vechoor) Cow with 1st delivery 7 months old Male Calf. With all good...

Vechur Cow with Male Calf

Vechur Cow with Male Calf

Reasonable price. Contact no. 0091-9946108910 Vechur (Vechoor) Cow with 1st delivery 7 months old Male Calf. With all good...

Similar Products

no image

Day Old Quail Chicks

Day Old Quail Chicks

no image

Kasaragod kullan (dwarf) bull

Kasaragod kullan (dwarf) bull available for sale. 3 years old; ideal for offering to temple or breeding purposes. Meat ve...

no image

Poru kozhi(aseel )

8 months old aseel cock for sale

Flying Duck(Muscovy)

Flying Duck(Muscovy)

Egg laying Muscovy duck(flying Duck)

Recent Products

no image

VAZHA VITHU

21 Jul 2018

നല്ലയിനം വാഴ വ...

no image

Nadan Kozhi & Karin Kozhi for Sale

20 Jul 2018

Nadan Kozhi pida 6 months old – Rs.400...

Karinkozhi egg

Karinkozhi egg

20 Jul 2018

Karinkozhi egg for sale call 7907306829

Bv384

Bv384

20 Jul 2018

1 month old muttakozhi chicks available

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation