വിഷരഹിത fully organic Puthina Leaf പുതിന

വിഷരഹിത fully organic Puthina Leaf പുതിന

Salil Sreedhar P , Ayyanthole , Thrissur

04872360479 , 9447797479

Price Rs. 150/-

Available Quantity : 5

രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കാത്ത aquaponics പുതിനയില .

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

വിഷരഹിത Fully Organic Puthina Leaf പുതിന

വിഷരഹിത Fully Organic Puthina Leaf പുതിന

രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കാത്ത aquaponic...

no image

Aquaponics Tilapia ( ജീവനുള്ള തിലാപ്പിയ

ശുദ്ധമായ സാഹചര്യത്തില്‍ വൃത്തിയുള്ള ഭക്ഷണം (...

Similar Products

no image

Vechoor cow dung and urine

Mannuthy breed Vechoorcow dung and urine for sale

no image

NADAN KOVAKKA

100% ORGANIC

കുടംപുളി

കുടംപുളി

പൂർണ്ണമായും ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തു വൃത്തിയാ...

കുരുമുളക്(Black Papper)

കുരുമുളക്(Black Papper)

പൂർണ്ണമായും ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തു വൃത്തിയാ...

Recent Products

no image

ആട്ടിൻകാട്ടം( Goat Manure)

23 Jun 2018

ആട്ടിൻകാട്ടം( Go...

no image

quail

23 Jun 2018

Kada 45 days old

no image

Gir cow

23 Jun 2018

Gir original breede

no image

Vechoor calf

23 Jun 2018

Mannuthy breed Vechoor female calf for s...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation