വഴുതന

വഴുതന

MUHAMMAD ANSAR , Vellangallour , Thrissur

7559005130

Price Rs. 40/-

Available Quantity : 40

ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷിചെയ്ത വഴുതന വില്പനക്ക് കുടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക 7559005130

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

വെണ്ട /okra

വെണ്ട /okra

ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷിചെയ്ത വെണ്ട വില്പനക്ക് കുട...

no image

വഴുതന

പൂർണമായും ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത വഴുതന വില്പന...

ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി

ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി

വിട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി വില...

പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ്

പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ്

വിട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാ...

Similar Products

no image

cheera

Cheera red ready for sale. Qty 50 kg rate rs.40 100% pure and fresh

no image

Payar (nadan)

Nadan payar

no image

Tomato

Homely fresh tomato

no image

Nendra kula - Nadan/ Oranic

If you need home delivery. Delivery charges will be extra depending on location

Recent Products

Pepper

Pepper

22 Jan 2018

Good quality pepper

no image

Maracheeni Kizhangu

22 Jan 2018

Anybody interested to buy Maracheeni Kiz...

Day old layer chicks

Day old layer chicks

22 Jan 2018

We deliver broiler chicks, layer chicks ...

Broiler chicks

Broiler chicks

22 Jan 2018

We deliver broiler chicks, layer chicks ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation