വഴുതന

വഴുതന

MUHAMMAD ANSAR , Vellangallour , Thrissur

7559005130

Price Rs. 40/-

Available Quantity : 40

ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷിചെയ്ത വഴുതന വില്പനക്ക് കുടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക 7559005130

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

TURMERIC / പച്ചമഞ്ഞള്‍

TURMERIC / പച്ചമഞ്ഞള്‍

പച്ചമഞ്ഞള്‍ /വിത്ത് വില്‍പനയ്ക്ക്

GINGER / ഇഞ്ചി

GINGER / ഇഞ്ചി

നാടന്‍ ഇഞ്ചി /വിത്ത് വില്പനയ്ക്ക്

മഞ്ഞള്‍പൊടി /TURMERIC POWDER

മഞ്ഞള്‍പൊടി /TURMERIC POWDER

പൂര്‍ണ്ണമായും ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷി ചെയ്ത മഞ്ഞള...

ഉണ്ട മുളക്

ഉണ്ട മുളക്

ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷിചെയ്ത ഉണ്ട മുളക് വില്പനക്ക...

Similar Products

BRIQUETTING LEVER PRESS

BRIQUETTING LEVER PRESS

Briquettes are the next gen for green energy and is getting globalized at a fast pace. The Briquetting lever press “BLP...

Land for lease

Land for lease

Land for lease 22 acres 20000 rupees per acres for 1 year with water facility,borewell.

Land for lease

Land for lease

Land for lease 22 acres yearly 20000 per acres with water facility.

no image

Fruits

Hello, We need fruits and vegetables regularly.any farmers ready to supply Seby 9895538625

Recent Products

no image

Day Old Quail Chicks

20 Jul 2018

Day Old Quail Chicks

Cow

Cow

19 Jul 2018

jersy cow... 6 ltr milk...idakarava...Go...

Kada mutta (Quail egg)

Kada mutta (Quail egg)

19 Jul 2018

For more details contact Jithu AG 009...

no image

Poultry

19 Jul 2018

good quality..

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation