വള്ളി പയർ

വള്ളി പയർ

Stephin cherian , pala neeloor , Kottayam

9400421988

Price Rs. 60/-

Available Quantity : 100 kg

നാടൻ വിഷരഹിതമായ poly house ഉല്പന്നം.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

ഉണക്ക കപ്പ

പൊളിച്ച് ,കഴുകി, വാട്ടി പാറമേൽ ഉണങ്ങിയെടുത്ത ...

no image

Kudam puli

Pukayathu unangiya nalla urayulla nadan kudam puli

no image

മലയിഞ്ചി

നാടൻ ഉണങ്ങിയ മലയിഞ്ചി..

no image

Cow (jersey)

6 മാസം ചനയുള്ള ജേഴ്‌സി ഇനത്തിൽ പെട്ട നല്ല ഇനം പ...

Similar Products

no image

Kanthari mulaku

I want 50 kg kanthari mulaku every monthly for one hotel ...pls contact in what’s up no +96590940561 shinoj

no image

Coconut

Nadan thenga with out chakirii

no image

Organic vegetables

We are dealing organic vegetables and fruits for Kerala variety. Buyers and sellers please contact, Seby

no image

Mango Pickle

Mango pickle,only prepare after order,no chemicals,100% home made pickle

Recent Products

no image

Rambutan

19 Jun 2018

ORGANIC, Farm fresh

no image

Nadan kozhi mutta

19 Jun 2018

നാടൻ മുട്ട മുപ...

Quality Seeds for sale

Quality Seeds for sale

19 Jun 2018

Seeds of trees with medicinal and tropic...

no image

incubator

19 Jun 2018

Incubator for sale 60 Egg capacity ,kada...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation