വള്ളി പയർ

വള്ളി പയർ

Stephin cherian , pala neeloor , Kottayam

9400421988

Price Rs. 60/-

Available Quantity : 100 kg

നാടൻ വിഷരഹിതമായ poly house ഉല്പന്നം.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

ഉണക്ക കപ്പ

പൊളിച്ച് ,കഴുകി, വാട്ടി പാറമേൽ ഉണങ്ങിയെടുത്ത ...

no image

Kudam puli

Pukayathu unangiya nalla urayulla nadan kudam puli

no image

മലയിഞ്ചി

നാടൻ ഉണങ്ങിയ മലയിഞ്ചി..

no image

Cow (jersey)

6 മാസം ചനയുള്ള ജേഴ്‌സി ഇനത്തിൽ പെട്ട നല്ല ഇനം പ...

Similar Products

no image

ഫ്രഷ് സവാള അരിഞ്ഞത്

ഫ്രഷ്‌ സവാള അരിഞ്ഞു ഓർഡർ അനുസരിച്ചു വീടുകളി...

no image

Farmland for agriculture purpose

Farmland available on lease at Thekumuri, Tirur suitable for farming vegetables. Interested parties can contact Hafeez Mob...

വിഷരഹിത Fully Organic Puthina Leaf പുതിന

വിഷരഹിത Fully Organic Puthina Leaf പുതിന

രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കാത്ത aquaponic...

no image

Kantari mulaku

Nadan kantari mulaku

Recent Products

no image

vechur cow and female calf

24 Mar 2018

vechur cow and a female calf cor sale(4 ...

Kalanji (seabass)

Kalanji (seabass)

23 Mar 2018

Kalanji (seabass)fish seed available in ...

land

land

23 Mar 2018

LOOKING FOR LAND FOR BUFFALO FARMING -LA...

no image

tapoica

23 Mar 2018

5500 kg Tapoica for sale at Thiruvanatha...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation