വള്ളി പയർ

വള്ളി പയർ

Stephin cherian , pala neeloor , Kottayam

9400421988

Price Rs. 60/-

Available Quantity : 100 kg

നാടൻ വിഷരഹിതമായ poly house ഉല്പന്നം.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

ഉണക്ക കപ്പ

പൊളിച്ച് ,കഴുകി, വാട്ടി പാറമേൽ ഉണങ്ങിയെടുത്ത ...

no image

Kudam puli

Pukayathu unangiya nalla urayulla nadan kudam puli

no image

മലയിഞ്ചി

നാടൻ ഉണങ്ങിയ മലയിഞ്ചി..

no image

Cow (jersey)

6 മാസം ചനയുള്ള ജേഴ്‌സി ഇനത്തിൽ പെട്ട നല്ല ഇനം പ...

Similar Products

no image

Payar (nadan)

Nadan payar

no image

Tomato

Homely fresh tomato

no image

കോവൽ

വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാടൻ കോവൽ ഒന്നര വിട്ട ദിവസ...

no image

Kandari mulaku

Fresh kandari mulaku

Recent Products

no image

Nadan poovan kozhi

12 Jan 2018

For sale contact no: 9562818856

no image

Mutta kozhi

12 Jan 2018

mutta kozhi

no image

Organic Paddy Straw Roll (Vikol)

11 Jan 2018

Good quality Organic Paddy Straw. Total ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation