റബ്ബർ ഷീറ്റ് പുകപ്പുര

റബ്ബർ ഷീറ്റ് പുകപ്പുര

C Y Thomas , Kottarakkara, kulakkada , Kollam

7559950779

Price Rs. 30000/-

Available Quantity : 20

റബ്ബർ ഷീറ്റുകൾ 2 ദിവസം കൊണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉണക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. വിളിക്കൂ 7559950779

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

ഊദ്, അഗർവുഡ്

ഊദ്, അഗർവുഡ്

സ്വര്‍ണ്ണത്തെക്കാള്‍ വിലയുള്ള മരക്കഷ്ണമുണ്...

ഊദ്, അഗർവുഡ്

ഊദ്, അഗർവുഡ്

സ്വര്‍ണ്ണത്തെക്കാള്‍ വിലയുള്ള മരക്കഷ്ണമുണ്...

ചിരവ

ചിരവ

നല്ല ഉറപ്പും ക്വാളിറ്റിയും ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ...

പുകപ്പുര

പുകപ്പുര

റബ്ബർഷീറ്റുകൾ 100 എണ്ണം വരെ 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഉണക്ക...

Similar Products

VALVES IN KOLKATA

VALVES IN KOLKATA

WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES. OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS:- 1) GATE VALVE 2)...

no image

incubator

96 quail eggs 3 months old

ചിരവ

ചിരവ

നല്ല ഉറപ്പും ക്വാളിറ്റിയും ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ...

പുകപ്പുര

പുകപ്പുര

റബ്ബർഷീറ്റുകൾ 100 എണ്ണം വരെ 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഉണക്ക...

Recent Products

Grass for feed

Grass for feed

26 Apr 2018

Co5 grass for RE 1. Suitable for goats ...

co5 grass Stump for sale

co5 grass Stump for sale

26 Apr 2018

Co5 grass stump for sale @ 1 Re

CO5 Grass

CO5 Grass

26 Apr 2018

Co5 grass @ 1 Re/KG

no image

കോഴി

25 Apr 2018

ഒന്നര മാസം പ്ര...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation