മൈലാഞ്ചി  പൊടി / Henna Powder

മൈലാഞ്ചി പൊടി / Henna Powder

Life's Essentials , poochakkakal , Alappuzha

8281314040

Price Rs. 60/-

Available Quantity : 10 Kg

Pure mylanchi leaves sun dried and packed. Rs.60/-100 gms.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

സോപ്പുകായ്  പൊടി /Soapnut Powder

സോപ്പുകായ് പൊടി /Soapnut Powder

Soapnuts collected from forest, sun dried and powdered as per order. Rs.99/100gms

no image

കുടംപുളി / Brindleberry

Harvested from home grown trees

മറയൂർ ശർക്കര (Marayoor Jaggery)

മറയൂർ ശർക്കര (Marayoor Jaggery)

Well known Marayoor Jaggery. Price / 1 Kg

no image

ചൊറുക്ക (Toddy Vinegar)

Vinegar prepared from pure coconut toddy matured and cured the traditional way. Bottled and sold as per per requirement. ...

Similar Products

Dhantapala for psoriasis skin disease

Dhantapala for psoriasis skin disease

Dhantapala leaves is very Effective in various types of skin disorder especially psoriasis....pls call or Whatsapp for mor...

Parijatha plants Nyctantherbor–Tristi

Parijatha plants Nyctantherbor–Tristi

Pavazha malli (in Tamil), Pavizha malli (in malayalam), Parijatha (in Kannada), har singar (in Hindi) botanical name Nyctan...

Somalatha plants for sale

Somalatha plants for sale

Somalatha botanical name -Sarcostemma ascidum is an Ayurvedic herb used for the treatment of asthma, fever, weakened cardia...

TINOSPORA TUBERCULATA (SUGAR VALLI)

TINOSPORA TUBERCULATA (SUGAR VALLI)

Product Details How it uses? Use it in a natural way for fast cure The 2 cm long fresh stem squeeze and put inside a...

Recent Products

Agricultural land for lease 12 & 6 Acre

Agricultural land for lease 12 & 6 Acre

16 Jul 2018

Agricultural plain land, with adequate w...

Quails

Quails

16 Jul 2018

Japanese quails Day old chicks Four we...

Karimeen

Karimeen

16 Jul 2018

All types of karimeen fish seed availabl...

no image

Tilapia

16 Jul 2018

Monosex tilapia seed available in bulk q...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation