മുട്ടകോഴികൾ

മുട്ടകോഴികൾ

jokutty , Puthukary , Alappuzha

9562110899

Price Rs. 350/-

മുട്ടകോഴി വില്പനയ്ക്ക്.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

ആടും,  മൂന്ന് മാസം ഉള്ള പെണ്ണാടു കുട്

ആടും, മൂന്ന് മാസം ഉള്ള പെണ്ണാടു കുട്

അമ്മ ആടും മൂന്ന് മാസം ഉള്ള പെണ്ണാടു ക്രോസ്സ് ...

മുട്ടകോഴിൾ

മുട്ടകോഴിൾ

മുട്ടകോഴിൾ വില്പനയ്ക്ക്.

Similar Products

Mutta kada kozhi (quail )

Mutta kada kozhi (quail )

1 month old mutta kada kozhi vilpannak 8137919886

no image

goose

2yr old good& healthy goose pair for sale

Bv 380

Bv 380

Omega 3 & low cholesterol egg's products

Recent Products

ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ

ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ

24 Oct 2017

ശാസ്ത്രീയമായ ര...

no image

Malabari goats

23 Oct 2017

2 female goats for exchange with milking...

ATHULYA CHICKS

ATHULYA CHICKS

23 Oct 2017

60 DAY OLD CHICKS VACCINE COMPLETED 99 ...

Mutta kada kozhi (quail )

Mutta kada kozhi (quail )

23 Oct 2017

1 month old mutta kada kozhi vilpannak ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation