മുട്ടകോഴികൾ

മുട്ടകോഴികൾ

jokutty , Puthukary , Alappuzha

9562110899

Price Rs. 350/-

മുട്ടകോഴി വില്പനയ്ക്ക്.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

ആടും,  മൂന്ന് മാസം ഉള്ള പെണ്ണാടു കുട്

ആടും, മൂന്ന് മാസം ഉള്ള പെണ്ണാടു കുട്

അമ്മ ആടും മൂന്ന് മാസം ഉള്ള പെണ്ണാടു ക്രോസ്സ് ...

മുട്ടകോഴിൾ

മുട്ടകോഴിൾ

മുട്ടകോഴിൾ വില്പനയ്ക്ക്.

Similar Products

no image

Broiler Duck Live; ബ്രോയ്‌ലർ താറാവ്

- Broiler Vigova Duck Live for sale. - Price: 180/ Kg - Quantity: 100 Nos - The Vigova ducks are crossbred from the whit...

കരിംകൊഴി

കരിംകൊഴി

വിവിധ പ്രായത്തിൽ കരികോഴി ലഭ്യം. കരിംകൊഴി പരിപ...

കരിംകൊഴി

കരിംകൊഴി

വിവിധ പ്രായങ്ങളിൽ ലഭ്യം, 125 ₹ to 790₹. കരിംകൊഴി പര...

no image

KADA MUTTA

AROMA, ETTUMANOOR

Recent Products

no image

Broiler Duck Live; ബ്രോയ്‌ലർ താറാവ്

17 Aug 2017

- Broiler Vigova Duck Live for sale. - ...

കരിംകൊഴി

കരിംകൊഴി

17 Aug 2017

വിവിധ പ്രായത്ത...

no image

Pure A2 milk - Gir cow

16 Aug 2017

Good quality pure A2 design milk from Gi...

no image

Jyothi Rice

16 Aug 2017

Organic Jyothi Rice with 70% bran conten...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation