മറയൂർ ശർക്കര (Marayoor Jaggery)

മറയൂർ ശർക്കര (Marayoor Jaggery)

Life's Essentials , Marayoor , Idukki

8281314040

Price Rs. 78/-

Available Quantity : 100 Kg

Well known Marayoor Jaggery. Price / 1 Kg

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

സോപ്പുകായ്  പൊടി /Soapnut Powder

സോപ്പുകായ് പൊടി /Soapnut Powder

Soapnuts collected from forest, sun dried and powdered as per order. Rs.99/100gms

മൈലാഞ്ചി  പൊടി / Henna Powder

മൈലാഞ്ചി പൊടി / Henna Powder

Pure mylanchi leaves sun dried and packed. Rs.60/-100 gms.

no image

കുടംപുളി / Brindleberry

Harvested from home grown trees

no image

ചൊറുക്ക (Toddy Vinegar)

Vinegar prepared from pure coconut toddy matured and cured the traditional way. Bottled and sold as per per requirement. ...

Similar Products

no image

Honey

Pure honey

Dry ginger powder

Dry ginger powder

Organic dried ginger powder made at home .Fresh Powdered two days before Contact Ramankutty,,-9495852294

no image

Honey

Pure honey for sale

no image

കൊണ്ടാട്ടം മുളക്

ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കൊണ്ടാട...

Recent Products

Cheruthenecha

Cheruthenecha

17 Mar 2018

Smaal

no image

Kanambu / mullet fish seeds

17 Mar 2018

8 cm long seeds...proper packaging

no image

Kaalaanji seeds

17 Mar 2018

Supply good seeds in low prize with prop...

Monosex tilapia

Monosex tilapia

17 Mar 2018

Monosex tilapia fish seed available in w...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation