മറയൂർ ശർക്കര (Marayoor Jaggery)

മറയൂർ ശർക്കര (Marayoor Jaggery)

Life's Essentials , Marayoor , Idukki

8281314040

Price Rs. 78/-

Available Quantity : 100 Kg

Well known Marayoor Jaggery. Price / 1 Kg

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

കുടംപുളി / Brindleberry

Harvested from home grown trees

no image

ചൊറുക്ക (Toddy Vinegar)

Vinegar prepared from pure coconut toddy matured and cured the traditional way. Bottled and sold as per per requirement. ...

Similar Products

no image

ചൊറുക്ക (Toddy Vinegar)

Vinegar prepared from pure coconut toddy matured and cured the traditional way. Bottled and sold as per per requirement. ...

Pure Natural Honey

Pure Natural Honey

It's pure home made honey

Honey

Honey

It's pure home made honey

no image

kanthakari mulaku

100 percent natural product.

Recent Products

no image

Tamarind

24 Nov 2017

വില്പനയ്ക്ക് ത...

Goat

Goat

24 Nov 2017

Jamunapyari beetel cross 1year3month old...

no image

Nadan kozhi vilpanakk 45 days old Chicke

24 Nov 2017

Nadan kozhi vilpanakk Pls contact 9744...

no image

Beetal goat

24 Nov 2017

10 month old beetal goat (male) for sale...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation