മഞ്ഞള്‍പൊടി /TURMERIC POWDER

മഞ്ഞള്‍പൊടി /TURMERIC POWDER

MUHAMMAD ANSAR , VELLANGALUR , Thrissur

7559005130

Price Rs. 400/-

Available Quantity : 100

പൂര്‍ണ്ണമായും ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷി ചെയ്ത മഞ്ഞള്‍ (പ്രതിഭ ) ഉണക്കി പൊടിച്ചത് വില്പനയ്ക്ക് .കൊറിയര്‍ സൌകര്യം ലഭ്യമാണ് .കുടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്ക...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

TURMERIC / പച്ചമഞ്ഞള്‍

TURMERIC / പച്ചമഞ്ഞള്‍

പച്ചമഞ്ഞള്‍ /വിത്ത് വില്‍പനയ്ക്ക്

GINGER / ഇഞ്ചി

GINGER / ഇഞ്ചി

നാടന്‍ ഇഞ്ചി /വിത്ത് വില്പനയ്ക്ക്

വഴുതന

വഴുതന

ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷിചെയ്ത വഴുതന വില്പനക്ക് കു...

ഉണ്ട മുളക്

ഉണ്ട മുളക്

ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷിചെയ്ത ഉണ്ട മുളക് വില്പനക്ക...

Similar Products

no image

Pratibha Turmeric High Yield Variety

അത്യുല്‍പാദനശേഷിയുള്ള പ്രതിഭ ഇനം, ജൈവകൃഷിരീ...

no image

മുരിക്കും കാല്

മുരിക്കും കാല് ആവശ്യമുണ്ട്. കിട്ടാനുണ്ടോ ?

no image

കറുവപ്പട്ട

First quality Close to Kannur Town. Please call Mob:949 685 6190 / 817 891 0468

no image

Prathiba turmeric

High yeild

Recent Products

Grass for feed

Grass for feed

26 Apr 2018

Co5 grass for RE 1. Suitable for goats ...

co5 grass Stump for sale

co5 grass Stump for sale

26 Apr 2018

Co5 grass stump for sale @ 1 Re

CO5 Grass

CO5 Grass

26 Apr 2018

Co5 grass @ 1 Re/KG

no image

കോഴി

25 Apr 2018

ഒന്നര മാസം പ്ര...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation