മക്കോട്ട ദേവ തൈകൾ

മക്കോട്ട ദേവ തൈകൾ

Binu sebastian , changanacherry , Kottayam

9847997369 , 9847997369

Price Rs. 300/-

Available Quantity : 200

മക്കോട്ട ദേവ എന്ന ഔഷത സസ്യം ഒരു സർവ്വ രോഗസംഹാരിയാണ്.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

പച്ചക്കറി തൈകൾ

പച്ചക്കറി തൈകൾ

ഗുണമേൻമയേറിയ പച്ചക്കറിതൈകൾ എല്ലാ സമയത്തും ല...

Similar Products

no image

Mullatha

Mullatha good for cancer patients

no image

Medicinal Herbal Plants Nursery

Ours is an Organic Medicinal Plant Nursery located near Adoor in Kerala and have most of the common and some rare varieties...

no image

Arrow Root Powder(koovapodi)

FSSAI Certified Home Made Aroowroot Powder

no image

bhrami

bhrami taikkal

Recent Products

no image

തനി നാടൻ കോഴി

19 Apr 2018

45 ദിവസം പ്രായം ...

Vala

Vala

19 Apr 2018

Malasian vala available in bulk quantity...

നാടൻ കോഴി

നാടൻ കോഴി

18 Apr 2018

5 Months

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation