മക്കോട്ട ദേവ തൈകൾ

മക്കോട്ട ദേവ തൈകൾ

Binu sebastian , changanacherry , Kottayam

9847997369 , 9847997369

Price Rs. 300/-

Available Quantity : 200

മക്കോട്ട ദേവ എന്ന ഔഷത സസ്യം ഒരു സർവ്വ രോഗസംഹാരിയാണ്.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

പച്ചക്കറി തൈകൾ

പച്ചക്കറി തൈകൾ

ഗുണമേൻമയേറിയ പച്ചക്കറിതൈകൾ എല്ലാ സമയത്തും ല...

Similar Products

Dhantapala for psoriasis skin disease

Dhantapala for psoriasis skin disease

Dhantapala leaves is very Effective in various types of skin disorder especially psoriasis....pls call or Whatsapp for mor...

Parijatha plants Nyctantherbor–Tristi

Parijatha plants Nyctantherbor–Tristi

Pavazha malli (in Tamil), Pavizha malli (in malayalam), Parijatha (in Kannada), har singar (in Hindi) botanical name Nyctan...

Somalatha plants for sale

Somalatha plants for sale

Somalatha botanical name -Sarcostemma ascidum is an Ayurvedic herb used for the treatment of asthma, fever, weakened cardia...

TINOSPORA TUBERCULATA (SUGAR VALLI)

TINOSPORA TUBERCULATA (SUGAR VALLI)

Product Details How it uses? Use it in a natural way for fast cure The 2 cm long fresh stem squeeze and put inside a...

Recent Products

no image

VAZHA VITHU

21 Jul 2018

നല്ലയിനം വാഴ വ...

no image

Nadan Kozhi & Karin Kozhi for Sale

20 Jul 2018

Nadan Kozhi pida 6 months old – Rs.400...

Karinkozhi egg

Karinkozhi egg

20 Jul 2018

Karinkozhi egg for sale call 7907306829

Bv384

Bv384

20 Jul 2018

1 month old muttakozhi chicks available

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation