ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ്

ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ്

jayan , Ambalapuzha , Alappuzha

9020501487 , 9020501487

Price Rs. 45/-

Available Quantity : 10 kg

ജീവഹോര്‍മോണാണ് 'ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് '. ചെടികള്‍ യഥാസമയം പൂക്കാനും കായ്ക്കാനും പ്രേരകമാണിത്. കടല്‍മീനായ മത്തി പുളിപ്പിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. സസ...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

AMINO GROWTH

AMINO GROWTH

Fish fertilizer is an awesome product for promoting plant growth. It’s high in Nitrogen for growing plants, can be natura...

white Texedo guppy

white Texedo guppy

white Texedo high drosail guppy pair avilable one pair Rs 90

FISH AMINO ACID

FISH AMINO ACID

Fish fertilizer is an awesome product for promoting plant growth. It’s high in Nitrogen for growing plants, can be natura...

Orchids plants

Orchids plants

Dendrobium variety orchids largeflowers mainly white ,purple yellow

Similar Products

no image

ആട്ടിൻകാട്ടം( Goat Manure)

ആട്ടിൻകാട്ടം( Goat Manure) വില്പനക്ക്. 5 പാട്ട ഉണങ്ങിയ...

no image

Kozhy valam

Kozhy valam without chakiri chore and arakkapodi

no image

ചാണകം

ഉണങ്ങിയ ചാണകം ഒരു കൂട്ടക് 45 രൂപ Contact : Manoharan ...

native cow's cow dung and urine

native cow's cow dung and urine

for sales native breed cows cow dung cow urine ghee

Recent Products

no image

ആട്ടിൻകാട്ടം( Goat Manure)

23 Jun 2018

ആട്ടിൻകാട്ടം( Go...

no image

quail

23 Jun 2018

Kada 45 days old

no image

Gir cow

23 Jun 2018

Gir original breede

no image

Vechoor calf

23 Jun 2018

Mannuthy breed Vechoor female calf for s...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation