പൂമീൻ 300 Kg

പൂമീൻ 300 Kg

Jaison , തുറവൂർ, ആലപ്പുഴ , Alappuzha

9496113099 , 09496113099

Price Rs. 220/-

Available Quantity : 300

Farm fresh poomeen and gift tilapia available.please contact 9496113099

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Poomeen fresh live

Poomeen fresh live

On the spot live sale Transportation available for bulk buyers. 600_ 700 grm size

Poomeen fresh live

Poomeen fresh live

On the spot live sale Transportation available for bulk buyers. 600_ 700 grm size

Anthurium in 10 inch claypot

Anthurium in 10 inch claypot

Available in whole sale rate . minimum quantity 500 pots . transportation available

Milkfish (പൂ മീൻ)

Milkfish (പൂ മീൻ)

300 - 400 gm sizes milkfish and gift tilapia available

Similar Products

Pungas (vaala)

Pungas (vaala)

Godwin Size 2" Ph - 9747125884,9074231087

Katla

Katla

Godwin Size - 2" Ph - 9747125884,9074231087

Grass carp

Grass carp

Godwin c george Size - 2" Ph - 9747125884,9074231087

Kaari

Kaari

Size 2" Godwin c george PH - 9747125884,9074231087

Recent Products

no image

karikozhi eggs

14 Jul 2018

Good quality fertilized eggs

no image

Original Cheruthen from forest

14 Jul 2018

Original Cheruthen

no image

Original Cheruthen from forest

14 Jul 2018

Original Cheruthen

GRAMASREE CHICKEN

GRAMASREE CHICKEN

14 Jul 2018

1 week old muttakozhikal available.

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation