പച്ചക്കറി തൈകൾ

പച്ചക്കറി തൈകൾ

Binu sebastian , changanacherry , Kottayam

9847997369 , 9847997369

Price Rs. 4/-

Available Quantity : 10000

ഗുണമേൻമയേറിയ പച്ചക്കറിതൈകൾ എല്ലാ സമയത്തും ലഭ്യമാണ്. Ph: 9847997369

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

മക്കോട്ട ദേവ തൈകൾ

മക്കോട്ട ദേവ തൈകൾ

മക്കോട്ട ദേവ എന്ന ഔഷത സസ്യം ഒരു സർവ്വ രോഗസംഹാ...

Similar Products

no image

Orchids

Starting rs 170 Big plant rs 250

no image

Coconut seedlings

Umapathy farms ramganga booked 14 months back for sale in Muvattupuzha 944798463 2

no image

Mahogany

Mahogany Plants

aglaonema

aglaonema

All varities of Aglaonemas available for reasonable price.

Recent Products

no image

cow

24 Sep 2017

Mrng 4ltr evening 2ltr

no image

tapioca

24 Sep 2017

Road side

Nutter

Nutter

24 Sep 2017

Minimum Qty 1000 nos

Gift thilapia

Gift thilapia

24 Sep 2017

Original

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation