നാടൻ നേന്ത്രകുലകൾ

നാടൻ നേന്ത്രകുലകൾ

Roy Mathew , Chalakudy, Meloor , Thrissur

9744243279

Price Rs. 55/-

Available Quantity : 235 കുലകൾ

ഏത്തക്കായുടെ ഈറ്റില്ലമായ മേലൂരിൽ നിന്നും തനി നാടൻ ശൈലിയിൽ വളർത്തിയെടുത്ത നേന്ത്രകുലകൾ Ph:+91 97442 43279

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

Similar Products

Agricultural land for lease 12 & 6 Acre

Agricultural land for lease 12 & 6 Acre

Agricultural plain land, with adequate water supply. Sona 8086125424 9946099916

no image

passion fruit

I am cultivating passion fruit in my garden at Maneed village Piravom. At present I am going to sell my 30 kg quantity.

Avakado(butter fruit)

Avakado(butter fruit)

Organic fresh avakado spl category

no image

Rambutan

ORGANIC, Farm fresh

Recent Products

no image

VAZHA VITHU

21 Jul 2018

നല്ലയിനം വാഴ വ...

no image

Nadan Kozhi & Karin Kozhi for Sale

20 Jul 2018

Nadan Kozhi pida 6 months old – Rs.400...

Karinkozhi egg

Karinkozhi egg

20 Jul 2018

Karinkozhi egg for sale call 7907306829

Bv384

Bv384

20 Jul 2018

1 month old muttakozhi chicks available

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation