നാടൻ കുടംപുളി

നാടൻ കുടംപുളി

South Indian Traders , Kalamassery , Ernakulam

7902308052

Price Rs. 350/-

Available Quantity : 50 Kg

നാടൻ കുടംപുളി ((( വാഗമണ്ണിലെ സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ നിന്നും ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തത് )))

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

നാടൻ കുടംപുളി -100% ഓർഗാനിക്

നാടൻ കുടംപുളി -100% ഓർഗാനിക്

നാടൻ കുടംപുളി ((( വാഗമണ്ണിലെ സ്വന്തം തോട്ടത്തി...

Similar Products

no image

മുരിക്കും കാല്

മുരിക്കും കാല് ആവശ്യമുണ്ട്. കിട്ടാനുണ്ടോ ?

no image

കറുവപ്പട്ട

First quality Close to Kannur Town. Please call Mob:949 685 6190 / 817 891 0468

no image

Prathiba turmeric

High yeild

no image

Turmeric

Prathiba

Recent Products

no image

തനി നാടൻ കോഴി

19 Apr 2018

45 ദിവസം പ്രായം ...

Vala

Vala

19 Apr 2018

Malasian vala available in bulk quantity...

നാടൻ കോഴി

നാടൻ കോഴി

18 Apr 2018

5 Months

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation