നാടൻ കുടംപുളി

നാടൻ കുടംപുളി

South Indian Traders , Kalamassery , Ernakulam

7902308052

Price Rs. 350/-

Available Quantity : 50 Kg

നാടൻ കുടംപുളി ((( വാഗമണ്ണിലെ സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ നിന്നും ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തത് )))

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

നാടൻ കുടംപുളി -100% ഓർഗാനിക്

നാടൻ കുടംപുളി -100% ഓർഗാനിക്

നാടൻ കുടംപുളി ((( വാഗമണ്ണിലെ സ്വന്തം തോട്ടത്തി...

Similar Products

KudamPulli

KudamPulli

High quality kudampuli for sale. Rs 350/kg.More than 50+ kg availabale for sale.... this item more than 6 years old... high...

no image

പച്ചമഞ്ഞൾ

ജൈവ കൃഷിരീതിയിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ച മഞ്ഞൾ

jathikka (nutmeg)

jathikka (nutmeg)

jathikka pathri-1000 jathikka kuru- 250 jathikka thond-70 jathikka thaikal- 600

organic kudampuli

organic kudampuli

It is made from garcinia tree at high range. Dried in smoke house . Good quality

Recent Products

no image

Aquaponics. water pum,airpump, ph teser

25 Sep 2017

Family pack: Water pump 3000L/hr 60W, Ai...

Karimkozi

Karimkozi

25 Sep 2017

good

Pacu, Red belly, Nutter

Pacu, Red belly, Nutter

25 Sep 2017

High quality pacu seeds (minimum quantit...

no image

Goat

25 Sep 2017

2 year old goat with 2 month old two ki...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation