നാടൻ ഏത്തക്കായ വിൽപ്പനക്ക്

നാടൻ ഏത്തക്കായ വിൽപ്പനക്ക്

Denny Markose , Perumbavoor , Ernakulam

9995374333

Price Rs. 45/-

Available Quantity : 10 ton

നാടൻ ഏത്തക്കായ വിൽപ്പനക്ക്

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Nadan Nenthran @ good price..

Nadan Nenthran @ good price..

Nadan Nenthran @ Bulk Quantity Wholesale price . Direct from farmers group... Contact @ 9995374333

Nadan Banana @ whole sale rate....

Nadan Banana @ whole sale rate....

Nadan Banana @ wholesale price. Can supply regular basis... Bulk Quantity available

കപ്പ (മരച്ചീനി)  വിൽപ്പനക്ക്

കപ്പ (മരച്ചീനി) വിൽപ്പനക്ക്

കപ്പ (മരച്ചീനി) വിൽപ്പനക്ക്

ചെറുകായകൾ ഞാലി, പാളയൻതോടൻ ഹോൾസെയിൽ വില

ചെറുകായകൾ ഞാലി, പാളയൻതോടൻ ഹോൾസെയിൽ വില

ചെറുകായകൾ ഞാലി, പാളയൻതോടൻ ഹോൾസെയിൽ വില

Similar Products

BRIQUETTING LEVER PRESS

BRIQUETTING LEVER PRESS

Briquettes are the next gen for green energy and is getting globalized at a fast pace. The Briquetting lever press “BLP...

Land for lease

Land for lease

Land for lease 22 acres 20000 rupees per acres for 1 year with water facility,borewell.

Land for lease

Land for lease

Land for lease 22 acres yearly 20000 per acres with water facility.

no image

Fruits

Hello, We need fruits and vegetables regularly.any farmers ready to supply Seby 9895538625

Recent Products

no image

A2 Milk(Gir Cow Milk)

22 Jul 2018

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്...

Karinkozhi For Sale in Trivandrum

Karinkozhi For Sale in Trivandrum

22 Jul 2018

One month old good quality original kari...

കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

22 Jul 2018

ഒരു മാസം പ്രായ...

Kasaragod Dwarf Pure breed cow

Kasaragod Dwarf Pure breed cow

22 Jul 2018

Kasaragod Dwarf Pure breed cow. 4 year ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation