നല്ല ഇനം കുടംപുളി

നല്ല ഇനം കുടംപുളി

subramunian , VALAPAD BEACH , Thrissur

9446038319

Price Rs. 300/-

Available Quantity : 50kg

നല്ല ഇനം കുടംപുളി ലഭിക്കുന്നതാണ്.. വീട്ടിൽ ഉണക്കി തയാറാക്കിയത്

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

Similar Products

Home Made Chocolate

Home Made Chocolate

Home Make Chocolates as per requirement

no image

Homemade -Organic, arrowroot powder (Koo

Homemade -Organic, arrowroot powder (Koova podi )

no image

Homemade -Organic, arrowroot powder (Koo

Homemade -Organic, arrowroot powder (Koova podi )

roland

roland

00% Authentic West African Fresh Yam 5lb. Looking for where you can find, buy African yam? We are African and we sell the b...

Recent Products

no image

Broiler Duck Live; ബ്രോയ്‌ലർ താറാവ്

17 Aug 2017

- Broiler Vigova Duck Live for sale. - ...

കരിംകൊഴി

കരിംകൊഴി

17 Aug 2017

വിവിധ പ്രായത്ത...

no image

Pure A2 milk - Gir cow

16 Aug 2017

Good quality pure A2 design milk from Gi...

no image

Jyothi Rice

16 Aug 2017

Organic Jyothi Rice with 70% bran conten...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation