നല്ല ഇനം കുടംപുളി

നല്ല ഇനം കുടംപുളി

subramunian , VALAPAD BEACH , Thrissur

9446038319

Price Rs. 300/-

Available Quantity : 50kg

നല്ല ഇനം കുടംപുളി ലഭിക്കുന്നതാണ്.. വീട്ടിൽ ഉണക്കി തയാറാക്കിയത്

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

Similar Products

no image

RB pickles

Without prsrvetv

no image

Passion Fruit Syrup

100% Organic homemade passion fruit syrup without any preservatives or added colour.

Half cooked Tapioca Chips

Half cooked Tapioca Chips

Tapioca slices cooked after adding turmeric & salt, allowed to dry completely. You have to deep fry this on preferably coco...

Crispy Tapioca chips

Crispy Tapioca chips

Tapioca slices cooked after adding turmeric powder & salt, allowed to dry completely, followed by deep fry on coconut oil. ...

Recent Products

no image

cow

24 Sep 2017

Mrng 4ltr evening 2ltr

no image

tapioca

24 Sep 2017

Road side

Nutter

Nutter

24 Sep 2017

Minimum Qty 1000 nos

Gift thilapia

Gift thilapia

24 Sep 2017

Original

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation