നല്ല ഇനം കുടംപുളി

നല്ല ഇനം കുടംപുളി

sudheer , ammadam,thrissur , Thrissur

8157843094

Price Rs. 310/-

Available Quantity : +10kg

നല്ല ഇനം കുടംപുളി ലഭിക്കുന്നതാണ്.. വീട്ടിൽ ഉണക്കി തയാറാക്കിയത്.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

കുടംപുളി

കുടംപുളി

നല്ല ഇനം കുടംപുളി ലഭിക്കുന്നതാണ്.. വീട്ടിൽ ഉണ...

കുടംപുളി

കുടംപുളി

നല്ല ഇനം കുടംപുളി ലഭിക്കുന്നതാണ്.. വീട്ടിൽ ഉണ...

Similar Products

TUNA FISH PICKLE /CHOORA MEEN ACHAR

TUNA FISH PICKLE /CHOORA MEEN ACHAR

Home made fish pickle. No added presevatives and colours use only home made ingredients. Rs 700 per kg (negotiable price)

Home Made Chocolate

Home Made Chocolate

Home Make Chocolates as per requirement

നല്ല ഇനം കുടംപുളി

നല്ല ഇനം കുടംപുളി

നല്ല ഇനം കുടംപുളി ലഭിക്കുന്നതാണ്.. വീട്ടിൽ ഉണ...

no image

Homemade -Organic, arrowroot powder (Koo

Homemade -Organic, arrowroot powder (Koova podi )

Recent Products

Pomeranian male dog

Pomeranian male dog

22 Aug 2017

One year old Good quality pomeranian dog...

no image

Female dash hunt dog for sale

22 Aug 2017

Good quality black and tan dash hunt dog...

TUNA FISH PICKLE /CHOORA MEEN ACHAR

TUNA FISH PICKLE /CHOORA MEEN ACHAR

21 Aug 2017

Home made fish pickle. No added presevat...

Male Goat For Sale

Male Goat For Sale

21 Aug 2017

2 Years Old Male Goat for Sale Near Ka...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation