തനി  നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 180/Kg RS

തനി നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 180/Kg RS

Aruma Egger Nursery & Poultry Farm , Kallooppara,Mallappally , Pathanamthitta

9526240590

Price Rs. 180/-

Available Quantity : 5

തനി നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 180/Kg RS

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

കരിങ്കോഴികൾ -

കരിങ്കോഴികൾ -

കരിങ്കോഴികൾ -

തനി നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ  -175 RS

തനി നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ -175 RS

തനി നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ -175 RS

തനി നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ  -175 RS

തനി നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ -175 RS

തനി നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ -175 RS

കരിങ്കോഴികുഞ്ഞുങ്ങൾ -- 75 ദിവസം

കരിങ്കോഴികുഞ്ഞുങ്ങൾ -- 75 ദിവസം

കരിങ്കോഴികുഞ്ഞുങ്ങൾ -- 75 ദിവസം

Similar Products

Kairali kozhi

Kairali kozhi

Nalla quality ulla kozhikal

no image

Hen bv 380

Bv 380 egg laying hens for sale.. 300 each.. 130 hens available.. Cage also available.. 30nos 4000/- 50nos 8000/- contac...

Kozhi Mutta (നാടൻ കോഴി മുട്ട)

Kozhi Mutta (നാടൻ കോഴി മുട്ട)

നാടൻ കോഴി മുട്ട വിൽപനക്കു Rs 6 .കോട്ടയം, മണർകാട...

no image

Poru kozhi

Poru kozhi for sale Urgent sale

Recent Products

native cow's cow dung and urine

native cow's cow dung and urine

24 May 2018

for sales native breed cows cow dung ...

no image

Cow dung

24 May 2018

Chanakam dry ayum fresh layum kodukunnu ...

A2 gir cow ghee

A2 gir cow ghee

24 May 2018

pure ,tasty ,healthy , organic gir (A2) ...

Get Free plant for June 5th

Get Free plant for June 5th

24 May 2018

Lets Plant a tree... Attn. nature and...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation