തനി നാടൻ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ

തനി നാടൻ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ

Amal Prathap , തലയോലപ്പറമ്പ് , Kottayam

9947552796

Price Rs. 50/-

Available Quantity : 16

ഒരു ദിവസം പ്രായമായ തനി നാടൻ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക്

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

നാടൻ പശു

വെച്ചൂർ കാസർകോഡ് കുള്ളൻ ക്രോസ് പശു ഒരു പ്രസവം...

no image

ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ

വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഔഷധസസ്യങ്ങൾ ആവശ്യം അനുരിച...

no image

തനി നാട്ടൻ കോഴിമുട്ട

യഥാർത്ഥനാടൻ കോഴിമുട്ട

no image

Nadan Poovankozhi

Nadan poovankozhi for sale more than 3 month old 250 per head

Similar Products

no image

Nadan Kozhi & Karin Kozhi for Sale

Nadan Kozhi pida 6 months old – Rs.400 Nadan Kozhi Kunjungal 4 months old – Rs.275 Karin kozhi pida available 6 Mont...

Karinkozhi egg

Karinkozhi egg

Karinkozhi egg for sale call 7907306829

Bv384

Bv384

1 month old muttakozhi chicks available

Rainbow

Rainbow

1 month old

Recent Products

no image

VAZHA VITHU

21 Jul 2018

നല്ലയിനം വാഴ വ...

no image

Nadan Kozhi & Karin Kozhi for Sale

20 Jul 2018

Nadan Kozhi pida 6 months old – Rs.400...

Karinkozhi egg

Karinkozhi egg

20 Jul 2018

Karinkozhi egg for sale call 7907306829

Bv384

Bv384

20 Jul 2018

1 month old muttakozhi chicks available

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation